Skip to main content

Directiebeleidsverklaring

1.1 Algemeen

Marktbedrijf T. Post en Zonen B.V., Uitenhage Verhuur B.V. en Marktland Evenementen B.V. (verder te noemen: Post, Uitenhage en Marktland). Het managementsysteem legt het kwaliteits- en milieubeleid en de uitvoering hiervan van Post, Uitenhage en Marktland eenduidig vast. Het handboek wordt periodiek gecontroleerd en zo nodig aangepast.
Het kwaliteitsborgingssysteem is van toepassing op Post, Uitenhage en Marktland en met opdrachtgevers overeengekomen afspraken en vanzelfsprekende verwachtingen. 

Post, Uitenhage en Marktland houden zich voornamelijk bezig met:
De activiteiten die door Marktbedrijf T. Post en Zonen B.V. worden uitgevoerd zijn:
• Kraam- en zeilfabricage/onderhoud;
• Kraamverhuur.
De activiteiten die door Uitenhage Verhuur B.V. worden uitgevoerd zijn:
• Verhuur van reinigingsmaterieel.

De activiteiten die door Marktland Evenementen B.V. worden uitgevoerd zijn:
• Het organiseren van jaarmarkten, braderieën en themamarkten;
• Het verzorgen van promotieacties en attracties.

Ten gevolge van deze bedrijfsactiviteiten zijn de belangrijkste milieueffecten welke betrekking hebben op de organiatie opgenomen in het milieuaspectenregister.

1.2 Kwaliteit, arbo en milieu

Het beleid van de directie Marktbedrijf T. Post en Zonen B.V., Uitenhage Verhuur B.V. en Marktland Evenementen B.V. is erop gericht, dat het managementssysteem op een effectieve, economisch en milieu verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met opdrachtgever overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen. 

De directie en alle medewerkers van Marktbedrijf T. Post en Zonen B.V., Uitenhage Verhuur B.V. en Marktland Evenementen B.V., die in dit handboek en de bijbehorende procedures en werkinstructies worden genoemd zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, binnen het gebied van ieders verantwoordelijkheid. Teneinde daaraan te kunnen voldoen worden alle medewerkers hieromtrent voortdurend geïnstrueerd en getraind. 

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de implementatie en de naleving van het voornoemde beleid op alle niveaus in het bedrijf en streeft naar een continue verbetering daarvan. 

Daarnaast streeft de directie naar het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en derden, alsmede het milieu. Het beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade (milieuvervuiling).

Een van de doelstellingen van Post, Uitenhage en Marktland is het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en derden, alsmede het voorkomen van milieuvervuiling. 

Het beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit door middel van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren en met inachtneming van wetten en normen, terwijl ook de stand der techniek, gezondheid- of milieukunde aanleiding kan zijn om ons VGMbeleid aan te scherpen. 

Het bedrijf ziet het als haar verantwoordelijkheid om binnen het kader van de geldende wetgeving en algemeen aanvaarde normen de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers optimaal te waarborgen.

Ten aanzien van het beperken van eventuele risico’s wordt gekozen voor een aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie:
• bestrijding aan de bron;
• afscherming van de bron;
• beperking van de blootstelling (d.m.v. organisatorische aanpassingen);
• afscherming van de medewerker.

Teneinde daaraan te kunnen voldoen, worden alle medewerkers hieromtrent voortdurend geïnstrueerd en getraind.

Om een verdere invulling te geven aan het kwaliteits- en milieubeleid, zijn er doelstellingen opgesteld, welke jaarlijks worden geëvalueerd. Post, Uitenhage en Marktland onderschrijven deze doelstellingen, alsmede de wegen en middelen die leiden tot de verwezenlijking hiervan. Alle medewerkers schenken continu aandacht aan de verwezenlijking van de doelstellingen ten aanzien van ostenbeheersing, kwaliteits-, milieu- en arbozorg.

Post, Uitenhage en Marktland verbinden zich aan het optimaal voldoen aan de bepalingen ingevolge de milieuwet- en regelgeving, alsmede het anticiperen op toekomstige wet- en regelgeving. 

Door het gebruik van daartoe in de bedrijfsvoering vastgelegd beleid, procedures en programma (milieuzorgsysteem) worden door Post, Uitenhage en Marktland te beïnvloeden milieueffecten van de productie, gebruik van producten en uitvoering van diensten waar mogelijk voorkomen c.q. beperkt. Post, Uitenhage en Marktland streven naar een continue verbetering van de kwaliteitsen milieuprestaties overeenkomstig dit beleid.

1.3 Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en milieuaspecten van de uit te voeren werkzaamheden en het te produceren product ligt in eerste instantie bij de medewerker die met de werkzaamheden is belast. De directie ziet het evenwel als haar taak om zodanige voorwaarden te scheppen en middelen beschikbaar te stellen dat een optimaal functioneren van het manmagementsysteem in de onderneming is gewaarborgd. De medewerkers worden gestimuleerd maatregelen voor te stellen die de kwaliteit en milieuaspecten van het product kunnen verhogen.

De directie is belast met de uitvoering van de voorschriften volgens het systeem en de wettelijke voorschriften. Ondersteuning vindt plaats door een extern adviesbureau. De resultaten worden op schrift gesteld en ter beoordeling aan de directie voorgelegd.

1.4 Beoordeling kwaliteitssysteem door de directie

Het operationele kwaliteitssysteem wordt gezien als middel om te waarborgen dat het geleverde product voldoet aan de gestelde eisen voor kwaliteit. Daartoe zal het kwaliteitssysteem onder verantwoordelijkheid van de directeur administratie regelmatig op doeltreffendheid en juiste toepassing worden beoordeeld en zonodig aangepast dat het altijd “up-to-date” blijft. Dit gebeurt jaarlijks volgens procedure 2.1.1: “Beoordeling managementsysteem”.

1.5 Informatie

Nieuwe medewerkers, bijzondere groepen (etnische minderheden, uitzendkrachten e.d.) alsmede medewerkers die een verhoogd risico lopen (w.o. jeugdigen) worden structureel geïnformeerd en geïnstrueerd door de directie. 

Externe belanghebbenden, waaronder het bevoegd gezag, kunnen na goedkeuring van de directie bepaalde systeemdocumenten inzien. Inzage mag alleen op het bedrijf zelf plaatsvinden. Documenten mogen op geen enkele wijze verveelvoudigd worden. 

De beleidsverklaring is op verzoek beschikbaar voor het publiek.

Verliezen door ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beheerst door goed management én een actieve betrokkenheid van allen, dus leidinggevenden en overige werknemers tezamen. Wij beschouwen deze twee punten, waarin op het gebied van VGM essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven, dan ook als prioriteiten in onze bedrijfsvoering. Door dit in woord en daad uit te dragen en door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van VGM-zaken.

Verbetering, enerzijds door het behalen en behouden van het ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 certificaat en anderzijds door het formuleren van verbeterdoelen in een actieplan en het realiseren hiervan. De uitwerking van ons VGM-beleid is vastgelegd in ons handboek waarin alle functieeisen, kwaliteits- en VGM-taken en –verantwoordelijkheden zijn omschreven. De voor leidinggevenden benodigde bevoegdheden zijn impliciet verweven in hun functies.